Ceny právních služeb jsou v naší advokátní kanceláři stanoveny dle sazebníku stanoveného Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen „advokátní tarif“).


Dle dohody s klientem lze sjednat cenu smluvní, a to dle obtížnosti, časové náročnosti nebo dlouhodobosti poskytovaných právních služeb. Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či podílová.


Druhy odměn:

  1. Časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby.
  2. Úkonová je odměnou stanovenou podle počtu úkonů právní služby učiněných v konkrétní věci. Co se považuje za úkon právní služby, stanoví advokátní tarif.
  3. Paušální je odměnou placenou klientem zpravidla měsíčně, bez ohledu na jejich rozsah služeb poskytnutých advokátem v daném období. Paušální odměna je vhodná zejména pro klienty s pravidelnou potřebou právních služeb.
  4. Podílová je odměnou, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z přiznaného nároku ve věci).

Vedle odměny jsou klientovi účtovány nutné výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady odborných vyjádření a posudků).


Jsme plátci DPH, takže k odměně za právní služby je účtováno DPH v sazbě 21%.

Povinné informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Klient ve Smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené s advokátem vystupuje jako spotřebitel. Shora uvedené pravidlo pro mimosoudní řešení sporů se tak vztahuje na spory mezi advokátem a jeho klientem.